Förtroendevalda hos oss

Nämnder (10 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utbildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Social- och arbetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Valnämnden